ÚVOD  | FOTOGALERIE  | STAHUJ  | VÍRA  | SYMLINK  | TVORBA WWW Dnes má svátek:

Dnes má narozeniny:


@ Kontakt:
ICQ: 97056394
Skype: petrchvatik
Mail: chvatikchvatik.com
Mobil: +420 608 030 591
KB:27-8734020277/0100
ČS:1460852073/0800
Adresa:
Zlín, Czech republic
MENU                                VÍRA

Modlitba růžence
 • něco o této modlitbě
 • česky
 • anglicky
 • francouzsky
 • holandsky
 • chorvatsky
 • italsky
 • latinsky
 • německy
 • slovensky
 • španělsky
 • brožura ke stažení

  Medugorje
 • první zážitky
 • festival mladých 03
 • festival mladých 04
 • DVD - Medugorje 04

  Povzbuzující články
 • požehnání každého
     dne
 • dvojčata
 • kojamotemi

 • Modlitba růžence v holandštině

  In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

  Apoštolské vyznání víry:
  Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria: die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven.

  Otče náš - 3x Zdrávas Maria: 1. v kterého věříme, 2. v kterého doufáme, 3. kterého milujeme - Sláva Otci.

  Každý desátek: Otče náš - 10x Zdrávas Maria - Sláva Otci - Pane Ježíši. Nakonec Zdrávas královno a Modleme se...

  Tajemství radostná (Pondělí, Sobota):
  1. De boodschap van de Engel aan Maria
  2. Het bezoek van Maria aan Elisabeth
  3. De geboorte van Jezus te Bethlehem
  4. De opdracht van Jezus in de tempel
  5. De terugvinding van Jezus in de tempel

  Tajemství bolestná (Úterý, Pátek):
  1. De doodsstrijd van Jezus in de hof van Olijven
  2. De geseling van Jezus
  3. De doornenkroning van Jezus
  4. De kruisdraging van Jezus
  5. De kruisdood van Jezus

  Tajemství slavná (Středa, Neděle):
  1. De verrijzenis van Jezus
  2. De hemelvaart van Jezus
  3. De nederdaling van de H. Geest
  4. De tenhemelopneming van Maria
  5. De kroning van Maria in de hemel

  Zdrávas Královno:
  Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva. Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal. Welaan dan, onze Middelares, sla Uw barmhartige ogen op tot ons. En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van Uw Lichaam. O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria. Bid voor ons, Heilige Moeder Gods. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Modleme se:
  Laat ons bidden: Wij smeken U, o God onze Heer, voortdurend de gezondheid van ziel en lichaam aan uw dienaren te geven, opdat zij door de glorierijke voorspraak der allerzaligste Maagd Maria, bevrijd blijven van de tegenwoordige beproevingen en eens het eeuwig geluk mogen genieten. Door Christus onze Heer.

  Modlitba Páně:
  Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw Naam, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.

  Pozdravení andělské:
  Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

  Chvála nejsvětější Trojice:
  Eer aan de Vader,de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd, tot in eeuwen der eeuwen.


  Pane Ježíši:
  Goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.  UŽ JSTE VIDĚLI FOTKY?

  02.12.2005
  Doplnění zásob vína
  Počet fotek: 23
  SLIDESHOW